Улаанбаатар хотын цэвэр агаар нэмэлт санхүүжилтйн төсөл

Төслийн нэгж бүтэц