ГҮЙЦЭТГЭХ ҮНДСЭН ҮҮРЭГ• Хүний нөөцийн орон тоо, Хэрэгцээ шаардлагыг зөв тодорхойлж ур чадвартай горилогчдын байнгын санг бүрдүүлэх• Сонгон шалгаруулалтын оновчтой арга хэрэгслээр тухайн албан тушаалд тавигдах шаардлагыг хангасан ажилтныг богино хугац

Дэлгэрэнгүй үзэх